Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Postup spolupráce

Připravujeme žádosti o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Staráme se o proplacení dotace. Administrujeme výběrová řízení. Nabízíme monitoring po dobu udržitelnosti.

Konzultace záměru

Popište nám své záměry a zvažované investice. Najdeme pro vás nejvhodnější dotační titul. Následně vám dopodrobna vysvětlíme všechny podmínky dotačního programu. Tvorba cenové nabídky je vždy dohodou obou stran. Obracejte se na nás přes kontaktní formulář na stránkách nebo přímo na email dotace@agenergy.cz

Příprava žádosti o dotace

Zhotovení dokumentů potřebných při získání finančních prostředků z dotačního programu, vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace, vyhotovení studie proveditelnosti, vyhotovení rozpočtu s předpokládanými zdroji financování, kompletace žádosti o dotaci včetně všech potřebných příloh, kontrola dalších dokumentů předkládaných klientem k žádosti o dotaci z hlediska jejich souladu s požadavky dotačního programu, poskytnutí konzultací týkajících se dotačního programu, zejména doporučení změn akce tak, aby se zvýšila pravděpodobnost získání dotace z dotačního programu, poskytnutí pravidel dotačního programu klientovi, koordinace a řízení aktivity akce, poradenství ohledně pravidel dotačního programu.

Zpracování výběrových řízení

Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení, příprava kvalifikačních předpokladů kladených na účastníky výběrového řízení, dohled nad přípravou dalších podmínek zadávací dokumentace, poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení (zejména zaprotokolování přijetí nabídek, protokol otevírání nabídek, posouzení nabídek a příprava zprávy o průběhu výběrového řízení, oznámení výsledku řízení uchazečům). Podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Proplacení dotace

Pomůžeme vám při žádosti o platbu. Provedeme kompletaci dokumentů k projektu. Zařídíme co nejrychleji proplacení faktur od vašich dodavatelů.

Dotační management

Zpracování průběžné etapové zprávy, zpracování závěrečné zprávy, zpracování žádosti o změnu realizace akce, zastupování klienta při jednáních s kontrolními orgány.

Aktualizace finanční analýzy, soupis faktur včetně jejich věcné náplně, protokol o předání staveniště, protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo dodávky, doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu (kolaudace, doložení oslovení stavebního úřadu, písemný souhlas s užíváním stavby), doklad prokazující vlastnictví předmětu, stanovisko projektanta k realizované akci.