Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů. Kompletní žádosti o dotace z EU (OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a další)

Kompletní žádosti o dotace z EU (OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a další) |

Ostatní dotace

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Příjem žádostí – celoročně
Dotace – 100 % způsobilých výdajů
Maximální výše způsobilých realizačních výdajů – 1 mil. Kč


Příjemci podpory – fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky


Typy podporovaných projektů a aktivit:
3.1 opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
3.2 obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
3.3 zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže - MZE 129 280

Příjem žádostí – 24.8.2016 – 30.11.2016


Dotace – max. 80 % způsobilých výdajů


Žadatelé: zemědělské podniky i OSVČ, provozující chov ryb
Typy podporovaných projektů a aktivit:


Dotace 80 % nebo 100 % je určena pro zemědělské podniky provozující chov ryb. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod.

V rámci programu 129 280 bude možné podávat žádosti na výstavbu, obnovu či odbahnění rybníků (či jejich soustav) o výměře větší než 2 ha katastrální plochy. Cílem programu 129 280 bude podpora obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků. To vše s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních hydrologických situací a na zvýšení jejich bezpečnosti za povodní. Všechny podpořené rybníky budou po dokončení realizace akce zabezpečeny pro průchod povodní o hodnotě Q100 a vyšší.

Posílit přirozené funkce krajiny

Příjem žádostí – od 15. 8. 2016 do 14. 10. 2016
Dotace – max. 80 % způsobilých výdajů
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů – 500 tis. Kč


Typy podporovaných projektů a aktivit
• Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
• zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
• obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
• dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
• provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
• podpora opatření zamezující vodní erozi
• plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).
• podpora opatření zamezující větrné erozi
• obnova či zakládání větrolamů


Příjemci podpory – kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků - NPŽP

Příjem žádostí – rok 2017
Dotace – 50 - 80 % způsobilých výdajů
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů – 1 mil. Kč


Příjemci podpory – fyzické osoby nepodnikající.


Typy podporovaných projektů a aktivit:
• vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží;
• vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně
doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé
vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb,
který neoslabí ekologické funkce nádrží)

129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“

Podle podmínek Pravidel žadatelem o podporu z programu 129 130 může být pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele nebo organizační jednotky ČRS nebo MRS, které provozují chov a lov ryb minimálně na 20 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory.


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)