Pomůžeme Vám získat dotace z Programu rozvoje venkova a SZIF

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro zemědělce

Program rozvoje venkova - výběr nejdůležitějšího

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Míra podpory: 40 - 100 %

Požadavky: u projektů stavebního charakteru bude potřeba během podání žádosti předložit platné stavební povolení s nabytím právní moci


Rok 2017 - 5. kolo - podzimní kolo (Termín podání žádostí (10. října 8:00 hod – 30. října 13:00 hod)

4.1.1 – Investice do zemědělských podniků

Dotace: 40 % způsobilých výdajů, + 10% mladý začínající, + 10 % dle regionu
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 2 548 400 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši až 60 % na výstavbu a rekonstrukci ustájovacích a chovatelských zařízení, pořízení speciálních zemědělských strojů, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, budování peletáren pro vlastní potřebu.

Způsobilé výdaje:
 nádrže na zadržení srážkové vody ze střech - NOVINKA
 stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
 nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2 - 3 % ze získané dotace

4.2.1 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace: 40 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 756 200 tis. Kč

Nově i pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši 40 % na zařízení pro výrobu potravin a krmiv, vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.


Způsobilé náklady:
 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Vybrané orientační limity:
Výdaj Limit (Kč)
samojízdný nakladač 1 500 000 Kč
čistička odpadních vod 3 000 000 Kč
dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ mrazící jednotky) je v rozmezí 3,5 -12 t 1 500 000 Kč
balicí linka na spotřebitelské balení mouk 10 000 000 Kč
a další …


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2 - 3 % ze získané dotace

4.3.2 - Lesnická infrastruktura

Dotace: 80 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 268 600 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši 80 % na investice, související s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení.


Způsobilé náklady:
 investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí1 lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení2 a včetně nezbytně vyvolaných investic
 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2- 3 % ze získané dotace

8.6.1 - Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace: 50 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 221 300 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši 50 % na stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování po těžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Způsobilé výdaje:
 stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování - stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2-3 % ze získané dotace

16.2.2 - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Dotace: 50 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 546 800 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši 50 % na stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování po těžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Způsobilé výdaje:
 investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků
 stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií včetně nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.
 spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
 spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 30.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 3 % ze získané dotace

Nabízíme kompletní přípravu žádostí

Popište nám své záměry a zvažované investice. Najdeme pro vás nejvhodnější dotační titul. Následně vám dopodrobna vysvětlíme všechny podmínky dotačního programu. Tvorba cenové nabídky je vždy dohodou obou stran.

Nabízíme:

• Bezplatná konzultace záměrů
• Příprava žádosti o dotaci
• Projektové dokumentace, stavební povolení - divize AG Projekt.cz
• Odborné posudky a audity – divize - divize AG Energy.cz
• Příprava a organizace výběrových řízení
• Dotační management


Obracejte se na nás přes kontaktní formulář na stránkách nebo přímo na email info@aggrant.cz

Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)