Pomůžeme Vám získat dotace z Programu rozvoje venkova a SZIF

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro zemědělce

Program rozvoje venkova - výběr nejdůležitějšího

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Míra podpory: 40 - 100 %

Požadavky: u projektů stavebního charakteru bude potřeba během podání žádosti předložit platné stavební povolení s nabytím právní moci


Rok 2017 - 6. kolo - podzimní kolo 2018 - Termín podání žádostí (3. dubna od 8:00 hod – 23. dubna 13:00 hod)

6.4.1 - Investice do nezemědělských činností

Dotace: 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky (35 % střední, 25 % velké)
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Dotace: 200 tis - 10 mil Kč

Způsobilý žadatel: Zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba), který je alespoň 2 roky v Evidenci zemědělských podnikatelů

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Cílem operace jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

Způsobilé výdaje:
- pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
- přestavba, modernizace či nová výstavba provozovny
- doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro sklady a manipulační plochy
- nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2 - 3 % ze získané dotace

6.1.1 - Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace: 1.250.000,- Kč
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace je určena na realizaci podnikatelského plánu začínajícího zemědělce.


Způsobilé náklady:
 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu
 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,- Kč
 Odměna za úspěch: 25.000,- Kč

8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích

Dotace: 80 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 268 600 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. V rámci této operace je podporována výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod.

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2- 3 % ze získané dotace

8.6.2 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Dotace: 50 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 221 300 tis. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit:
Dotace ve výši 50 % na stroje a technologie pro zpracovatelé dřeva.

Způsobilé výdaje:
 stroje a technologie

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 10.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 2-3 % ze získané dotace

16.2.1 - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zemědělské prvovýrobě

Dotace: 50 % způsobilých výdajů
Poskytovatel: MZe – Program rozvoje venkova
Celková alokace výzvy: 136 000 tis. Kč


Způsobilé výdaje:
 investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků
 stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií včetně nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.
 spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
 spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků

Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti: 30.000,-
 Organizace VŘ: již od 20.000,- (dle typu zadávacího řízení)
 Odměna za úspěch: 3 % ze získané dotace

Nabízíme kompletní přípravu žádostí

Popište nám své záměry a zvažované investice. Najdeme pro vás nejvhodnější dotační titul. Následně vám dopodrobna vysvětlíme všechny podmínky dotačního programu. Tvorba cenové nabídky je vždy dohodou obou stran.

Nabízíme:

• Bezplatná konzultace záměrů
• Příprava žádosti o dotaci
• Projektové dokumentace, stavební povolení - divize AG Projekt.cz
• Odborné posudky a audity – divize - divize AG Energy.cz
• Příprava a organizace výběrových řízení
• Dotační management


Obracejte se na nás přes kontaktní formulář na stránkách nebo přímo na email info@aggrant.cz

Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)