Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro podniky

Doporučujeme

Zahájení příjmu: 11/2020

Ukončení příjmu: 12/2020

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
- míra podpory: 50 % způsobilých výdajů
- dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

podnikatelské záměry podniků, Monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu, doplňkové
služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, úpravy lyžařských běžeckých tratí, ekologicky šetrná
doprava návštěvníků v turistických regionech a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu

Dotace MPO - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie IV. - OPPIK

Příjem žádostí – od 2.7.2019 do 29.4.2019

Dotace - 300 tis. - 400 mil. Kč (max. míra podpory - až 50% malý podnik, 40% střední podnik, 30% velký podnik)

Alokace výzvy - 6 mld. Kč

Příjemci podpory - firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Příklady:
- modernizace strojů a technologie
- zateplování nemovitostí vč. výměny zdroje tepla
- odpadní teplo z výroby

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Další materiály:
Nabídkový list a podmínky programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→
Kritérium žadatele dle CZ-NACE programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Školicí střediska – Výzva III

Příjem žádostí – 15. 8. 2018 (12:00) do 30. 5. 2019

Dotace – 50 % (min 500 tis. Kč - max. 5 mil. Kč dotace)

Příjemci podpory – firmy a OSVČ, malé a střední podniky

Podporované aktivity:
- výstavba nových školicích center
- rekonstrukce školicích center
- pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
- pořízení vzdělávacích programů

Úspory energie FVE - OPPIK - náš tip

Příjem žádostí – 2.1.2019 - 30.4.2019

Dotace – 300 tis. – 100 mil. Kč (max. míra podpory - až 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik)

Alokace výzvy - 2 mld. Kč

Příjemci podpory – firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
• Instalace fotovoltaických systémů
• Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Příklady:
• FVE na střech haly vč. bateriového úložiště
• FVE bez úložiště

Specifika a omezení:
- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
- projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ
- Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
- Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití typu:objekt k bydlení,bytový dům,rodinný dům,stavba pro rodinnou rekreaci
- Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny
- V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Elektromobilita - OPPIK

Příjem žádostí – od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019

Dotace – 33,75 % elektromobil, 75 % dobíjecí stanice (min. 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.)

Alokace výzvy - 80 mil. Kč

Příjemci podpory – malé, střední a velké podniky

Podporované aktivity:
- pořízení elektromobilů (kategorie, L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní)
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Příklady:
- pořízení 3 elektromobilů a jedné dobíjecí stanice

- Není možné podporovat pořízení ojetých automobilů

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)