Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro podniky

Úspory energie IV. - OPPIK

Příjem žádostí – od 2.7.2019 do 29.4.2019

Dotace - 300 tis. - 400 mil. Kč (max. míra podpory - až 50% malý podnik, 40% střední podnik, 30% velký podnik)

Alokace výzvy - 6 mld. Kč

Příjemci podpory - firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Příklady:
- modernizace strojů a technologie
- zateplování nemovitostí vč. výměny zdroje tepla
- odpadní teplo z výroby

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Další materiály:
Nabídkový list a podmínky programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→
Kritérium žadatele dle CZ-NACE programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Školicí střediska – Výzva III

Příjem žádostí – 15. 8. 2018 (12:00) do 30. 5. 2019

Dotace – 50 % (min 500 tis. Kč - max. 5 mil. Kč dotace)

Příjemci podpory – firmy a OSVČ, malé a střední podniky

Podporované aktivity:
- výstavba nových školicích center
- rekonstrukce školicích center
- pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
- pořízení vzdělávacích programů

Úspory energie FVE - OPPIK - náš tip

Příjem žádostí – 2.1.2019 - 30.4.2019

Dotace – 300 tis. – 100 mil. Kč (max. míra podpory - až 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik)

Alokace výzvy - 2 mld. Kč

Příjemci podpory – firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
• Instalace fotovoltaických systémů
• Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Příklady:
• FVE na střech haly vč. bateriového úložiště
• FVE bez úložiště

Specifika a omezení:
- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
- projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ
- Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
- Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití typu:objekt k bydlení,bytový dům,rodinný dům,stavba pro rodinnou rekreaci
- Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny
- V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Nemovitosti – Výzva III

Příjem žádostí – od 22. 10. 2018 (10:00) do 22. 5. 2019

Dotace - malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Alokace výzvy - 1,4 mld. Kč

Příjemci podpory - Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Podporované aktivity:
Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a
technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich
nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy

- projekt rekonstrukce objektu

Expanze - OPPIK

Příjem žádostí – od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019

Dotace – 45 % bezúročný úvěr na 7 let

Příjemci podpory – malé a střední podniky

Podporované aktivity:
- Poskytnutí zvýhodněného úvěru

Příklady:
- Pořízení CNC soustruhu
- Vybudování skladové haly
- Pořízení manipulační techniky
- Nákup budovy pro umístění výroby

Inovace - OPPIK - novinka!

Příjem žádostí – od 26. 9. 2018 (8:00:00 hod.) do 27. 11. 2018

Dotace – až 45 % malý podnik, 35 % střední podnik, 25 % velký podnik

Alokace výzvy - 2,7 mld. Kč

Příjemci podpory – firmy, podnikatelské subjekty, zejména MSP

Podporované aktivity:
- Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
- Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
- Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
- Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Příklady:
- Linky pro výrobu nových produktů
- Nové technologie pro výrobu stávajících výrobků

Jako výdaje je možné podpořit:
- projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Elektromobilita - OPPIK

Příjem žádostí – od 15. 9. 2018 do 31. 11. 2018

Dotace – 37 % elektromobil, 80 % dobíjecí stanice (min. 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.)

Alokace výzvy - 120 mil. Kč

Příjemci podpory – malé, střední a velké podniky

Podporované aktivity:
- pořízení elektromobilů
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Příklady:
- pořízení 3 elektromobilů a jedné dobíjecí stanice

Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
- TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
- TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
- TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
- TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
- TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí
- Není možné podporovat pořízení ojetých automobilů

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)