Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro podniky

Technologie – Výzva VI (pro začínající podniky) - OPPIK

Příjem žádostí – 11. 12. 2017 - 12. 2. 2018

Dotace – 45 % (min 100 tis. Kč - max. 225 tis. Kč dotace)

Příjemci podpory – firmy a OSVČ do 3 let historie

Podporované aktivity:
- Pořízení strojů a technologií pro začínající podniky do 3 let historie

Příklady:
- Truhlářské stroje, kovovýroba, pekárny

Úspory energie FVE - OPPIK - náš tip

Příjem žádostí – 2.1.2018 - 30.4.2018

Dotace – 300 tis. – 100 mil. Kč (max. míra podpory - až 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik)

Alokace výzvy - 2 mld. Kč

Příjemci podpory – firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
• Instalace fotovoltaických systémů
• Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Příklady:
• FVE na střech haly vč. bateriového úložiště
• FVE bez úložiště

Specifika a omezení:
- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
- projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ
- Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
- Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití typu:objekt k bydlení,bytový dům,rodinný dům,stavba pro rodinnou rekreaci
- Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny
- V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)


Podrobnější informace hledejte zde: https://www.dotace-na-fotovoltaiku.com/ →

Úspory energie III. - OPPIK

Příjem žádostí – od 1.11.2017 do 30.3.2018

Dotace - 500 tis. - 250 mil. Kč (max. míra podpory - až 50% malý podnik, 40% střední podnik, 30% velký podnik)

Alokace výzvy - 6 mld. Kč

Příjemci podpory - firmy, družstva, OSVČ

Podporované aktivity:
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Příklady:
- modernizace strojů a technologie
- zateplování nemovitostí vč. výměny zdroje tepla
- odpadní teplo z výroby

Povinné přílohy:
- projektová dokumentace (není potřeba stavební povolení) - zajišťuje divize AG Projekt.cz
- energetický posudek - zajišťuje divize AG Energy.cz

Další materiály:
Nabídkový list a podmínky programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→
Kritérium žadatele dle CZ-NACE programu Úspory energie II. - OPPIK (pdf)→

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu)

Sběr, třídění a další nakládání s odpadem – OPŽP

Příjem žádostí – od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018

Dotace - až 85 % celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy - 800 mil. Kč

Příjemci podpory - Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, NNO, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Min. výše realizačních výdajů činí 500 tis. Kč

Podporované aktivity:
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů.

- Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady:
- Výstavba/modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity) - V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů; umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ obce. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému
- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. Lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis).
- Výstavba/modernizacetřídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (s navýšením kapacity)
- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů), nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.
- Výroba paliv z ostatních odpadů

Zvýhodněné půjčky na kofinancování:
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu.

Projekt může být realizován na celém území ČR

Expanze - OPPIK

Příjem žádostí – od 1. 6. do 31. 3. 2019

Dotace – 45 % bezúročný úvěr na 7 let

Příjemci podpory – malé a střední podniky

Podporované aktivity:
- Poskytnutí zvýhodněného úvěru

Příklady:
- Pořízení CNC soustruhu
- Vybudování skladové haly
- Pořízení manipulační techniky
- Nákup budovy pro umístění výroby

Inovace - OPPIK - novinka!

Příjem žádostí – od 1. 7. do 12. 11. 2017

Dotace – až 45 % malý podnik, 35 % střední podnik, 25 % velký podnik

Alokace výzvy - 3 mld. Kč

Příjemci podpory – firmy, podnikatelské subjekty, zejména MSP

Podporované aktivity:
- Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
- Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
- Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
- Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Příklady:
- Linky pro výrobu nových produktů
- Nové technologie pro výrobu stávajících výrobků

Jako výdaje je možné podpořit:
- projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Elektromobilita - OPPIK

Příjem žádostí – od 15. 7. do 17. 9. 2017

Dotace – 37 % elektromobil, 80 % dobíjecí stanice (min. 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.)

Alokace výzvy - 60 mil. Kč

Příjemci podpory – malé, střední a velké podniky

Podporované aktivity:
- pořízení elektromobilů
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Příklady:
- pořízení 3 elektromobilů a jedné dobíjecí stanice

Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
- TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
- TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
- TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
- TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
- TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí
- Není možné podporovat pořízení ojetých automobilů

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Snižování emisí - OPŽP

Příjem žádostí – od 15. 6. 2016 do 31. 1. 2018

Dotace - na jeden projekt až 85 %

Podporované aktivity:
 Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Příklady:
 Výměny spalovacích zdrojů, modernizace pecí
 Vzduchotechnika truhlárny, svařovny, obrábění kovů, filtrační zařízení
 Lakovací linky


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)