Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů. Kompletní žádosti o dotace z EU (OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a další)

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro obce, školy, spolky

Doporučujeme - Aktuálně vyhlášeno

MMR - Podpora rozvoje regionů

Zahájení: od 12. října 2020 do 21. prosince 2020

Kdo může žádat:
- obec do 3000 obyvatel, resp. obec do 10 000 ob., případně i větší

Míra podpory:
- dotace vždy 80 % ZV, do maxima 3 mil. Kč resp. do 10 mil dle typu aktivity

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo podzimní kolo příjmu žádostí do programu Podpora rozvoje regionů.

DT b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výše podpory:
80 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 5 mil Kč
Podporováno:

- obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
- obnova školních tělocvičen.

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový
dokument.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Uznatelné náklady:
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
- oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
- výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

Neuznatelné náklady:
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

DT c) Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Výše podpory:
80 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 2 mil Kč

Podporováno:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:
- propustků
- mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
- parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
- zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.

DT e) Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Výše podpory:
70 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 5 mil Kč

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:
- Kulturní domy
- Obecní domy
- Multifunkční domy
- Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Neuznatelné náklady:
- nová výstavba,
- související s obnovou prostor určených k bydlení,
- nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

DT g) Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Výše podpory:
70 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 5 mil Kč

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- kaple, kaplička, márnice,
- socha,
- boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:
- prostoru hřbitovů,
- hřbitovní zdi.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení
výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Uznatelné náklady:
- úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Neuznatelné náklady:
- na nákup a pořízení vybavení,
- na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

DT h) Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Výše podpory:
70 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 3 mil Kč

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:
- obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
- obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
- obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
- obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/ě koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Neuznatelné náklady:
- vybudování cyklostezek,
- nákup a pořízení drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.),
- nákup a pořízení nábytku,
- nákup a pořízení vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy, hasičská technika, nábytek, elektro spotřebiče, hardware a software vybavení a příslušenství apod.).

DT i) - Podpora dostupnosti služeb

Výše podpory:
70 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 2 mil Kč

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

Uznatelné náklady jsou:
- rekonstrukce objektu,
- v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika),
- pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny.

Neuznatelné náklady:
- vybavení nábytkem, kancelářskou technikou,
- vybavení zdravotnickým zařízením,
- nákup a pořízení osobního automobilu.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.


NPŽP - Výsadba stromů

program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci 100% až do 250 tisíc korun

OPŽP - Operační program životní prostředí

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Příjem žádostí – 2020

Alokace výzvy - 1,45 mld. Kč

Příjemci podpory – veřejný sektor (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
• výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Projekt může být realizován na celém území ČR

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu - DEŠŤOVKA PRO OBCE

Příjem žádostí – do 11.1.2020

Dotace – 85% celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy – 1 mld. Kč

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, NNO, Církve, OSVČ

Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Příklady hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu:
- podzemní nádrže na dešťovou vodu k využití
- povrchové vsakovací nádrže a průlehy
- přeměna povrchů na propustné

Projekt může být realizován na celém území ČR

3.2 Sběr, třídění a další nakládání s odpadem

říjem žádostí – od 1. 9. do 28. 2. 2018

Dotace - až 85 % celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy - 800 mil. Kč

Příjemci podpory - kraje, města, obce, pověřené obce

Min. výše realizačních výdajů činí 500 tis. Kč

Podporované aktivity:
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů.

- Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady:
- Výstavba/modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity) - V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů; umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ obce. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému
- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. Lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis).
- Výstavba/modernizacetřídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (s navýšením kapacity)
- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů), nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.
- Výroba paliv z ostatních odpadů

Zvýhodněné půjčky na kofinancování:
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu.

Projekt může být realizován na celém území ČR

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádostí – do 28. 2. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady:
- systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
- budování a modernizace sběrných dvorů,
- třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
- výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Příjem žádostí – do 2. 1. 2019

Příjemci podpory - Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Podporované aktivity:
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Příklady:
- Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
- Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

4.2 Posílit biodiverzitu

Příjem žádostí – do 2. 1. 2020

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporované aktivity:
- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Příklady:
- Eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
- Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je
- Obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - SÍDELNÍ ZELEŇ A PARKY

Příjem žádostí – 1. Q 2018

Dotace - max. 60 % celkových způsobilých výdajů (výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč)

Alokace výzvy - 300 mil. Kč

Příjemci podpory - obce, města, církve, firmy, NNO, OSVČ

Podporované aktivity:
1. Veřejná zeleň v intravilánu (parky, zahrady, sad, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, vodní prvky, retenční nádrže) včetně mobiliáře.
2. Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

V rámci specifického cíle 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.

Příklady:
- revitalizace návsi vč. laviček
- založení parku s jezírkem
- obnova zeleně u kostela

Projekt může být realizován na celém území celé ČR, mimo území hl. města Prahy

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - ZATEPLOVÁNÍ

Příjem žádostí – od 30.4.2021

Dotace – A) až 50% způsobilých nákladů
Dotace – B) až 70% způsobilých nákladů

Alokace výzvy – 3 mld. Kč

Příjemci podpory – vlastníci veřejných budov (kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve)

Podporované aktivity:
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
- Instalace fotovoltaického systému,
- Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.


B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příklady:
- Zateplení a výměna oken školy a zdroje vytápění
- Vzduchotechnika do tříd pro děti

Projekt může být realizován na celém území ČR

5.2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí – do 31. 10. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Podporované aktivity:
- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu (v rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů)


Kontakt

Bc. Tomáš Maňas

Projektový manažer
+420 778 008 114
tomas.manas@aggrant.cz

Sídlo, kancelář a korespondence:

Starostrašnická 418/49,
Praha 10, 110 00


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)