Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů. Kompletní žádosti o dotace z EU (OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a další)

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro obce, školy, spolky

Doporučujeme - Aktuálně vyhlášeno

NSA - VÝZVA 12/2020 - Sportovní infrastruktura –Investice do 10 mil. Kč

PROGRAM č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 –2024
Zahájení: od 7. prosince 2020 do 4. června 2021

Míra podpory:
- dotace až do 70 % ZV
Kdo může žádat: Kraje, Obce, Svazky, Příspěvkové organizace

Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:
a)technickéhozhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b)výstavbysportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c)pořízení dlouhodobého majetkusouvisejícího se sportovním zařízením,
d)vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

My New Tab

My tab contents


NPŽP - Výsadba stromů - vyhlášení výzvy červen 2021

Kdo se teprve rozhoduje, zda žádost podá, nemusí zoufat. V červnu letošního roku se plánuje otevření nové dotační výzvy, která naváže na tu právě skončenou.

OPŽP - Operační program životní prostředí

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Příjem žádostí – 2020

Alokace výzvy - 1,45 mld. Kč

Příjemci podpory – veřejný sektor (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
• výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Projekt může být realizován na celém území ČR

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu - DEŠŤOVKA PRO OBCE

Příjem žádostí – do 11.1.2020

Dotace – 85% celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy – 1 mld. Kč

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, NNO, Církve, OSVČ

Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Příklady hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu:
- podzemní nádrže na dešťovou vodu k využití
- povrchové vsakovací nádrže a průlehy
- přeměna povrchů na propustné

Projekt může být realizován na celém území ČR

3.2 Sběr, třídění a další nakládání s odpadem

říjem žádostí – od 1. 9. do 28. 2. 2018

Dotace - až 85 % celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy - 800 mil. Kč

Příjemci podpory - kraje, města, obce, pověřené obce

Min. výše realizačních výdajů činí 500 tis. Kč

Podporované aktivity:
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů.

- Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady:
- Výstavba/modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity) - V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů; umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ obce. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému
- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. Lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis).
- Výstavba/modernizacetřídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (s navýšením kapacity)
- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů), nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.
- Výroba paliv z ostatních odpadů

Zvýhodněné půjčky na kofinancování:
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu.

Projekt může být realizován na celém území ČR

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádostí – do 28. 2. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady:
- systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
- budování a modernizace sběrných dvorů,
- třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
- výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Příjem žádostí – do 2. 1. 2019

Příjemci podpory - Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Podporované aktivity:
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Příklady:
- Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
- Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

4.2 Posílit biodiverzitu

Příjem žádostí – do 2. 1. 2020

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporované aktivity:
- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Příklady:
- Eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
- Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je
- Obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - SÍDELNÍ ZELEŇ A PARKY

Příjem žádostí – 1. Q 2018

Dotace - max. 60 % celkových způsobilých výdajů (výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč)

Alokace výzvy - 300 mil. Kč

Příjemci podpory - obce, města, církve, firmy, NNO, OSVČ

Podporované aktivity:
1. Veřejná zeleň v intravilánu (parky, zahrady, sad, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, vodní prvky, retenční nádrže) včetně mobiliáře.
2. Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

V rámci specifického cíle 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.

Příklady:
- revitalizace návsi vč. laviček
- založení parku s jezírkem
- obnova zeleně u kostela

Projekt může být realizován na celém území celé ČR, mimo území hl. města Prahy

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - ZATEPLOVÁNÍ

Příjem žádostí – od 30.4.2021

Dotace – A) až 50% způsobilých nákladů
Dotace – B) až 70% způsobilých nákladů

Alokace výzvy – 3 mld. Kč

Příjemci podpory – vlastníci veřejných budov (kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve)

Podporované aktivity:
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
- Instalace fotovoltaického systému,
- Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.


B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příklady:
- Zateplení a výměna oken školy a zdroje vytápění
- Vzduchotechnika do tříd pro děti

Projekt může být realizován na celém území ČR

5.2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí – do 31. 10. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Podporované aktivity:
- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu (v rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů)


Kontakt

Bc. Tomáš Maňas

Projektový manažer
+420 778 008 114
tomas.manas@aggrant.cz

Sídlo, kancelář a korespondence:

Starostrašnická 418/49,
Praha 10, 110 00


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)