Pomůžeme Vám získat dotace z operačních programů. Kompletní žádosti o dotace z EU (OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a další)

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro obce, školy, spolky

Doporučujeme

Rybníky a vodní nádrže pro obce - MZE

Podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí

Příjem žádostí - od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019

Dotace - 80 % (do maxima 2 mil Kč, resp. 10 mil Kč)

Příjemci podpory - obce a svazky obcí

Podporované aktivity:
- Obnova a rekonstrukce rybníků a malých vodních nádrží

- Odbahnění celkové

- Výstavba rybníků a malých vodních nádrží

Kapličky, kostely, hřbitovní zdi - MZE

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Příjem žádostí - od 5. 2. 2019 do 23. 2. 2019

Dotace - 70 % (15 tis. - 700 tis. Kč)

Příjemci podpory - obce do 2000 obyvatel, spolky, církve, fyzické osoby

Podporované aktivity:
- Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek)

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Výdaje na úpravu doprovodné zeleně můžou dosahovat max. 10 % z celkových výdajů projektu.

Obec nemusí být majitelem nemovitosti. Postačuje souhlas majitele se záměrem.

Projekt může být realizován na celém území celé ČR.

3.2 Sběr, třídění a další nakládání s odpadem - OPŽP

Příjem žádostí – od 3. 9. do 28. 2. 2019

Dotace - až 85 % celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy - 800 mil. Kč

Příjemci podpory - Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení

Min. výše realizačních výdajů činí 500 tis. Kč

Podporované aktivity:
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů.

- Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady:
- Výstavba/modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity) - V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů; umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ obce. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému
- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. Lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis).
- Výstavba/modernizacetřídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (s navýšením kapacity)
- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů), nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.
- Výroba paliv z ostatních odpadů

Zvýhodněné půjčky na kofinancování:
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu.

Projekt může být realizován na celém území ČR

5.1 Zateplování - OPŽP

Příjem žádostí – od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019

Dotace – A) až 50% způsobilých nákladů
Dotace – B) až 70% způsobilých nákladů

Alokace výzvy – 3 mld. Kč

Příjemci podpory – vlastníci veřejných budov (kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve)

Podporované aktivity:
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
- Instalace fotovoltaického systému,
- Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.


B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příklady:
- Zateplení a výměna oken školy a zdroje vytápění
- Vzduchotechnika do tříd pro děti

Projekt může být realizován na celém území ČR

MMR - do 15.1.2018

Vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Kdo může žádat o dotaci: obce a dobrovolné svazky obcí do 3.000 obyvatel

Výše podpory: 70 % do výše 200 tis. Kč

Příjem žádostí: do 15.01.2018

Podporováno:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru
a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které
jsou zaměřené na:
- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské
dráhy, naučné stezky apod.).

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace
v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno.
Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola,
odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Drobné sakrální stavby

Kdo může žádat o dotaci: obce a dobrovolné svazky obcí do 3.000 obyvatel

Výše podpory: 70 % do výše 400 tis. Kč

Příjem žádostí: do 15.01.2018

Podporováno:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se
zejména o obnovu staveb jako:
- kaple, kaplička, márnice,
- socha,
- boží muka, kříž,
- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, která je
předmětem žádosti).
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna i více drobných staveb.

Místní komunikace

Kdo může žádat o dotaci: obce a dobrovolné svazky obcí do 3.000 obyvatel

Výše podpory: 50 % do výše 1 mil. Kč

Příjem žádostí: do 15.01.2018

Podporováno:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace,
- obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních,
obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
Dotace je poskytována na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací),

Hřiště a tělocvičny

Kdo může žádat o dotaci: obce a dobrovolné svazky obcí do 3.000 obyvatel

Výše podpory: 70 % do výše 5 mil. Kč

Příjem žádostí: do 15.01.2018

Podporováno:

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se
prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
- na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště
a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
- na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána
k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně
nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

Doplňkové uznatelné náklady jsou náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizaci sociálního
zařízení.

Demolice budov

Kdo může žádat o dotaci: obce a dobrovolné svazky obcí všech velikostí

Výše podpory: 80 % do výše 10 mil. Kč

Příjem žádostí: do 25.01.2018

Podporováno:

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality
(dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné
výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní
centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu
plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

IROP - Integrovaný regionální operační program

Komunitní centra

Příjem žádostí – od 19. 5. do 16. 11. 2017

Dotace – 90 % (min. výše způsobilých výdajů: 10 mil. Kč, max. 20 mil. Kč)

Alokace výzvy - Evropský fond pro regionální rozvoj – 140 mil. Kč, Státní rozpočet 24,7 mil. Kč

Příjemci podpory – obce, města, organizace zřizované obcí, NNO, církve

Podporované aktivity:
- stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra
- nákup budov
- vybavení pro zajištění provozu zařízení

Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to minimálně v tomto rozsahu:
- sociální služby
- volnočasové aktivity/služby
- kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby
- environmentální služby a podpora jejich využití
- centra denních služeb, denní stacionáře,
- nízkoprahová denní centra, zařízení pro děti a mládež,
- odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace,
- pečovatelská služba, osobní asistence,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi

Příklady:
- nízkoprahová denní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Projekt může být realizován na celém území celé ČR, mimo území hl. města Prahy

Egovernment I.

Příjem žádostí - od 31. 3. 2016 do 29. 12. 2017

Příjemci podpory - Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Státní organizace, Státní podniky, Kraje, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Obce (kromě Prahy a jejích částí), Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí)

Dotace - 100% z celkových způsobilých nákladů.

Hlavní podporované aktivity:
Projektový okruh SRRVS č. 3.4 -eCulture
Informační systémy pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu a dat kulturní povahy v digitální podobě a v podobě open dat a zvýšení využití kulturního obsahu.
Vytvoření informačního systému prezentace digitálního obsahu kulturního dědictví veřejnosti a otevřeného portálu kultury –Czechiana


Projektový okruh SRRVS č. 3.5 – eEducation
Informační systémy v oblasti vzdělávání
Optimalizace a konsolidace dat v oblasti eEducation


Projektový okruh SRRVS č. 3.6–sociální služby, pojištění, dávky.
Rozvoj stávajících informačních systémů pro výkon agend v sociální oblasti.
Informační systémy pro klienty a orgány veřejné moci v sociální oblasti a pro poskytovatele sociální péče.


Projektový okruh SRRVS č. 3.7 – eHealth
Informační systémy v následujících oblastech:
Sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče.
Informace o zdravotní péči pro pacienty.
Sdílení informací o preskripci, žádankách, čekacích listech na lékařské výkony.
Péče o chronické pacienty, telemedicína.
Vybudování základní informační infrastruktury pro agendu zdravotnictví.


Projektový okruh SRRVS č. 3.8 – výběr daní a pojištění
Elektronická evidence tržeb.
Rozšíření přenesené daňové povinnosti.
Kontrolní hlášení.
Elektronizace formulářů daňové a celní správy.
Informační systémy pro výkon státního dozoru hazardního průmyslu.


Projektový okruh SRRVS č. 3.9 – eJustice
Elektronizace agend soudů a státních zastupitelství.
Sdílení informací složek resortu spravedlnosti.
Informační systémy sběru statistických dat a evaluací v oblasti justice.


Projektový okruh SRRVS č. 8.1–Elektronická identita
Zavedení elektronické identity fyzické osoby, oprávnění fyzické osoby, mandát fyzické osoby, role fyzické osoby.
Zavedení elektronické identity úředníka a profesních identit.
Nástroje pro správu životního cyklu elektronické identity.


Projektový okruh SRRVS č. 8.2 – Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)
Služby kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování podle nařízení eIDAS.
Služby právního účinku elektronických dokumentů podle nařízení eIDAS.

Projekt může být realizován na celém území ČR, mimo území hl. m. Prahy


OPŽP - Operační program životní prostředí

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Příjem žádostí – od 14. 9. 2017 do 18. 1. 2018

Alokace výzvy - 2,4 mld.

Příjemci podpory - Veřejný sektor

Podporované aktivity:
- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
- odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

Projekt může být realizován na celém území ČR

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Příjem žádostí – od 14. 9. 2017 do 18. 1. 2018

Alokace výzvy - 1,45 mld. Kč

Příjemci podpory – veřejný sektor (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
• výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Projekt může být realizován na celém území ČR

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu - DEŠŤOVKA PRO OBCE

Příjem žádostí – 1-2 Q 2018

Dotace – 85% celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy – 1 mld. Kč

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, NNO, Církve, OSVČ

Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Příklady hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu:
- podzemní nádrže na dešťovou vodu k využití
- povrchové vsakovací nádrže a průlehy
- přeměna povrchů na propustné

Projekt může být realizován na celém území ČR

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Příjem žádostí – do 2. 1. 2019

Příjemci podpory – kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace

Podporované aktivity:
• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
• Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
• Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

3.2 Sběr, třídění a další nakládání s odpadem

říjem žádostí – od 1. 9. do 28. 2. 2018

Dotace - až 85 % celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy - 800 mil. Kč

Příjemci podpory - kraje, města, obce, pověřené obce

Min. výše realizačních výdajů činí 500 tis. Kč

Podporované aktivity:
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů.

- Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady:
- Výstavba/modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity) - V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
- Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů; umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ obce. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému
- Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu - zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. Lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis).
- Výstavba/modernizacetřídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu (s navýšením kapacity)
- Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů), nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.
- Výroba paliv z ostatních odpadů

Zvýhodněné půjčky na kofinancování:
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ dodává Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu.

Projekt může být realizován na celém území ČR

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádostí – do 28. 2. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady:
- systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
- budování a modernizace sběrných dvorů,
- třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
- výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Příjem žádostí – do 2. 1. 2019

Příjemci podpory - Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Podporované aktivity:
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Příklady:
- Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
- Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

4.2 Posílit biodiverzitu

Příjem žádostí – do 2. 1. 2020

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporované aktivity:
- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Příklady:
- Eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
- Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je
- Obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - SÍDELNÍ ZELEŇ A PARKY

Příjem žádostí – 1. Q 2018

Dotace - max. 60 % celkových způsobilých výdajů (výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč)

Alokace výzvy - 300 mil. Kč

Příjemci podpory - obce, města, církve, firmy, NNO, OSVČ

Podporované aktivity:
1. Veřejná zeleň v intravilánu (parky, zahrady, sad, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, vodní prvky, retenční nádrže) včetně mobiliáře.
2. Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

V rámci specifického cíle 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.

Příklady:
- revitalizace návsi vč. laviček
- založení parku s jezírkem
- obnova zeleně u kostela

Projekt může být realizován na celém území celé ČR, mimo území hl. města Prahy

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - ZATEPLOVÁNÍ

Příjem žádostí – od 1. 3. do 30. 8. 2018

Dotace – A) až 50% způsobilých nákladů
Dotace – B) až 70% způsobilých nákladů

Alokace výzvy – 3 mld. Kč

Příjemci podpory – vlastníci veřejných budov (kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve)

Podporované aktivity:
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
- Instalace fotovoltaického systému,
- Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.


B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Příklady:
- Zateplení a výměna oken školy a zdroje vytápění
- Vzduchotechnika do tříd pro děti

Projekt může být realizován na celém území ČR

5.2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí – do 31. 10. 2019

Příjemci podpory – Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Podporované aktivity:
- podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu (v rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů)


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)